Filipino

Mga Patakaran para sa pamumuhay sa bansang Hapon

Mie Ken International Exchange Foundation 三重県国際交流財団

Security Situation in Mie Prefecture (2021・finalizes number)

Para sa mga skilled woker/trainee(技能実習生のみなさんへ)(タガログ語)

Traffic Rules 交通ルールについて

TOPに戻る